Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten (programmarekening)

bedragen x € 1.000,-

Taakveld/programma

Primaire begroting 2019

Begroting 2019

Rekening 2019

Afwijkingen 2019

Rekening

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2018

Paragraaf bedrijfsvoering

0.4 Overhead

65.421

5.812

-59.609

65.884

5.491

-60.393

62.142

4.291

-57.851

-3.742

-1.200

2.541

-54.338

0.10 Mutaties reserves

1.000

1.755

755

1.000

2.455

1.455

2.270

2.306

36

1.270

-149

-1.419

1.807

Sub-totaal programma

66.421

7.567

-58.854

66.884

7.946

-58.938

64.412

6.597

-57.815

-2.472

-1.349

1.122

-52.531

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

0.1 Bestuur

9.653

119

-9.534

9.304

119

-9.185

8.727

140

-8.587

-577

21

598

-8.888

0.2 Burgerzaken

3.782

1.879

-1.903

3.782

1.879

-1.903

3.802

2.169

-1.633

20

290

270

-913

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

2.810

1.887

-923

2.960

2.387

-573

4.407

4.755

348

1.447

2.368

921

-989

0.5 Treasury

12.727

13.988

1.261

12.727

13.988

1.261

11.615

13.322

1.707

-1.112

-666

446

919

0.61 OZB Woningen

1.337

23.227

21.890

1.337

23.227

21.890

1.746

23.580

21.834

409

353

-58

21.406

0.62 OZB Niet-woningen

27.155

27.155

27.155

27.155

26.126

26.126

-1.029

-1.029

25.069

0.64 Belastingen overig

142

9.767

9.625

142

9.767

9.625

91

9.320

9.229

-51

-447

-395

9.146

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

322.616

322.616

331.114

331.114

328.954

328.954

-2.160

-2.160

304.198

0.8 Overige baten en lasten

5.377

373

-5.004

8.190

373

-7.817

1.603

2.711

1.108

-6.587

2.338

8.925

33.864

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

511

-511

511

-511

3.4 Economische promotie

1.302

1.959

657

1.702

2.109

407

1.922

2.909

987

220

800

580

913

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

53

-53

53

-53

50

-50

-3

3

-53

0.10 Mutaties reserves

6.361

5.930

-431

36.028

37.333

1.305

36.174

38.229

2.055

146

896

750

-8.682

Sub-totaal programma

43.544

408.900

365.356

76.225

449.451

373.226

70.648

452.215

381.567

-5.577

2.764

8.340

375.990

Programma 2 Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

11.180

354

-10.826

12.280

354

-11.926

11.965

320

-11.645

-315

-34

281

-11.125

1.2 Openbare orde en veiligheid

2.439

784

-1.655

4.883

931

-3.952

5.007

745

-4.262

124

-186

-311

-6.024

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

0.10 Mutaties reserves

418

266

-152

418

266

-152

432

Sub-totaal programma

13.619

1.138

-12.481

17.163

1.285

-15.878

17.390

1.331

-16.059

227

46

-182

-16.717

Programma 3 Openbare ruimte

0.63 Parkeerbelasting

4.165

4.165

3.830

3.830

14

3.753

3.739

14

-77

-92

3.585

1.2 Openbare orde en veiligheid

202

75

-127

202

75

-127

203

96

-107

1

21

19

-113

2.1 Verkeer en vervoer

15.314

1.281

-14.033

16.468

2.040

-14.428

15.043

1.954

-13.089

-1.425

-86

1.338

-10.754

2.2 Parkeren

5.827

-5.827

1.356

84

-1.272

678

159

-519

-678

75

753

-3.035

2.5 Openbaar vervoer

97

-97

97

-97

63

-63

-34

34

-58

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

14.384

1.298

-13.086

14.749

1.672

-13.077

13.813

1.823

-11.990

-936

151

1.087

-11.172

7.2 Riolering

20.320

24.004

3.684

20.320

24.004

3.684

19.862

23.153

3.291

-458

-851

-394

3.007

7.4 Milieubeheer

107

-107

207

-207

449

-449

242

-242

-369

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

3.055

3.460

405

3.055

3.460

405

2.960

3.356

396

-95

-104

-10

387

0.10 Mutaties reserves

14

1.715

1.701

4.581

3.411

-1.170

6.115

2.987

-3.128

1.534

-424

-1.958

-1.244

Sub-totaal programma

59.320

35.998

-23.322

61.035

38.576

-22.459

59.200

37.281

-21.919

-1.835

-1.295

535

-19.766

Programma 4 Milieu

7.3 Afval

18.044

21.341

3.297

18.184

21.688

3.504

18.440

21.853

3.413

256

165

-90

3.094

7.4 Milieubeheer

6.990

450

-6.540

7.353

473

-6.880

6.433

371

-6.062

-920

-102

819

-4.429

0.10 Mutaties reserves

559

259

-300

929

1.112

183

1.211

1.087

-124

282

-25

-307

-1.256

Sub-totaal programma

25.593

22.050

-3.543

26.466

23.273

-3.193

26.084

23.311

-2.773

-382

38

422

-2.591

Programma 5 Jeugd en onderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

17.704

801

-16.903

17.704

801

-16.903

15.583

942

-14.641

-2.121

141

2.262

-14.488

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

9.310

4.369

-4.941

11.442

4.369

-7.073

9.661

3.616

-6.045

-1.781

-753

1.029

-5.061

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.327

1.222

-5.105

7.969

1.222

-6.747

7.835

1.346

-6.489

-134

124

258

-4.697

6.2 Wijkteams

5.868

134

-5.734

5.868

134

-5.734

5.524

213

-5.311

-344

79

423

-5.423

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

35.975

-35.975

39.975

-39.975

42.503

-42.503

2.528

-2.528

-52.948

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

2.119

-2.119

2.119

-2.119

2.691

-2.691

572

-572

-2.676

7.1 Volksgezondheid

4.339

-4.339

4.139

-4.139

3.977

-3.977

-162

162

-3.751

0.10 Mutaties reserves

2.000

1.434

-566

6.500

7.658

1.158

9.145

6.224

-2.921

2.645

-1.434

-4.079

-559

Sub-totaal programma

83.642

7.960

-75.682

95.716

14.184

-81.532

96.919

12.341

-84.578

1.203

-1.843

-3.045

-89.603

Programma 6 Apeldoorn activeert

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

741

267

-474

741

267

-474

685

252

-433

-56

-15

42

-308

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.680

1.680

1.680

1.680

1.721

1.721

41

41

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

130

5

-125

130

5

-125

275

11

-264

145

6

-139

-233

6.3 Inkomensregelingen

72.103

54.442

-17.661

70.662

53.251

-17.411

68.547

53.361

-15.186

-2.115

110

2.226

-14.430

6.4 Begeleide participatie

20.593

-20.593

20.719

-20.719

20.662

-20.662

-57

57

-21.428

6.5 Arbeidsparticipatie

8.657

25

-8.632

10.052

25

-10.027

8.902

348

-8.554

-1.150

323

1.473

-7.499

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

3.166

312

-2.854

3.166

312

-2.854

3.127

289

-2.838

-39

-23

15

-2.326

0.10 Mutaties reserves

639

639

145

639

494

145

-145

3.287

Sub-totaal programma

107.070

56.731

-50.339

107.150

56.179

-50.971

104.064

56.621

-47.443

-3.086

442

3.529

-42.937

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

15.501

1.742

-13.759

15.631

1.742

-13.889

13.483

1.721

-11.762

-2.148

-21

2.127

-11.885

6.2 Wijkteams

13.363

139

-13.224

13.483

139

-13.344

13.323

252

-13.071

-160

113

273

-12.007

6.5 Arbeidsparticipatie

193

-193

193

-193

224

-224

31

-31

-242

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

3.109

351

-2.758

3.069

351

-2.718

5.515

402

-5.113

2.446

51

-2.394

-3.669

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

27.280

1.169

-26.111

27.280

1.169

-26.111

34.862

1.324

-33.538

7.582

155

-7.427

-27.887

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

54.633

4.568

-50.065

57.830

4.568

-53.262

56.657

4.455

-52.202

-1.173

-113

1.060

-46.568

7.1 Volksgezondheid

1.760

76

-1.684

1.717

76

-1.641

1.523

158

-1.365

-194

82

276

-1.457

0.10 Mutaties reserves

3.371

3.371

92

3.371

3.279

92

-91

516

Sub-totaal programma

115.839

8.045

-107.794

119.203

11.416

-107.787

125.679

11.683

-113.996

6.476

267

-6.207

-103.199

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

5.1 Sportbeleid en activering

1.692

-1.692

1.692

-1.692

1.650

14

-1.636

-42

14

57

-2.080

5.2 Sportaccommodaties

10.909

4.465

-6.444

10.963

4.465

-6.498

11.501

4.446

-7.055

538

-19

-556

-6.782

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

11.714

2.737

-8.977

11.969

2.900

-9.069

11.432

2.870

-8.562

-537

-30

507

-8.256

5.4 Musea

2.230

1.141

-1.089

2.290

1.141

-1.149

2.254

1.162

-1.092

-36

21

57

-1.007

5.5 Cultureel erfgoed

907

-907

907

-907

876

88

-788

-31

88

119

-830

5.6 Media

5.677

-5.677

5.676

-5.676

5.675

-5.675

-1

1

-5.526

0.10 Mutaties reserves

17

-17

67

336

269

310

332

22

243

-4

-246

-116

Sub-totaal programma

33.146

8.343

-24.803

33.564

8.842

-24.722

33.698

8.912

-24.786

134

70

-61

-24.597

Programma 9 Door! met de buitenstad

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

3.1 Economische ontwikkeling

2.242

-2.242

3.450

1.209

-2.241

2.472

765

-1.707

-978

-444

536

-2.032

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

16.550

16.450

-100

4.135

5.413

1.278

2.246

3.044

798

-1.889

-2.369

-480

2.268

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

252

390

138

252

390

138

270

374

104

18

-16

-33

44

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.194

-1.194

1.194

-1.194

1.753

456

-1.297

559

456

-103

-1.304

8.1 Ruimtelijke ontwikkeling

6.059

285

-5.774

9.505

3.469

-6.036

7.039

2.100

-4.939

-2.466

-1.369

1.098

-1

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

33.192

33.000

-192

19.317

18.041

-1.276

17.568

21.186

3.618

-1.749

3.145

4.893

7.464

8.3 Wonen en bouwen

5.692

5.222

-470

5.723

5.252

-471

5.710

4.879

-831

-13

-373

-361

-936

0.10 Mutaties reserves

1.299

1.299

6.552

8.607

2.055

11.074

11.256

182

4.522

2.649

-1.874

-3.438

Sub-totaal programma

65.181

56.646

-8.535

50.128

42.381

-7.747

48.132

44.060

-4.072

-1.996

1.679

3.676

2.065

Resultaat Resultaat

99 Resultaat

8.128

-8.128

8.128

-8.128

-26.112

Sub-totaal programma

8.128

-8.128

8.128

-8.128

-26.112

Saldo van lasten en baten programma's

613.375

613.378

3

653.534

653.533

-1

654.354

654.352

-2

820

819

1

2

Resultaat

613.375

613.378

3

653.534

653.533

-1

646.226

654.352

8.126

-7.308

819

8.129

26.114

Overgeboekt resultaat naar balans

8.128

-8.128

8.128

-8.128

-26.112

Resultaat na overboeking saldo naar balans

613.375

613.378

3

653.531

653.533

2

654.354

654.352

-2

823

819

1

2

De primaire begroting is inclusief de eerste begrotingswijziging.

ga terug