Bijlagen

Specificatie bestemmingsreserve Apeldoorn (BROA)

Specificatie van de Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

(in dit overzicht zijn de vooruitontvangen bedragen GSO/ISV ook meegenomen)

Begroting 2019 primair

Begroting 2019 na wijziging

Rekening 2019

Reserve per 1-1

3.747

4.640

4.402

Vooruitontv. Bedragen per 1-1

238

238

Totaal per 1-1

3.747

4.878

4.640

Algemene voeding

475

193

193

Totaal algemene voeding (excl. 'pm')

4.222

5.071

4.833

Programma 1: Groene Mal

0

-240

10

Programma 4: Binnenstad

-14

0

0

Programma 8: Kanaalzone

-242

-1.020

-47

Programma 9: Complete wijken

-1.738

-1.670

-1.635

Programma 14: Verkeer

-120

-158

-170

Programma 15: Milieu

0

322

269

Programma 16: Overige

-20

-146

516

Totaal netto onttrekkingen

-2.134

-2.912

-1.057

Verwacht uitgavenpatroon

Begroting 2019 (primair)

- verwachte uitgaven 2018 15%

-282

- verwachte uitgaven 2019 70%

-1.494

Begroting 2019 (na wijziging)

- verwachte uitgaven 2019: 70%

-2.270

Reserve per 31-12

2.638

Vooruitontv. bedragen per 31-12

1.138

Totaal per 31-12

3.776

Saldo per 31-12 (excl. 'pm')

1.971

2.370

3.583

Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

(bedragen x € 1.000)

Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn

MPB

Begroting

Begroting

Rekening

Verschil

(BROA)

progr.

2019

2019

2019

(bedragen x € 1.000)

primair

na wijziging

Programma 1: Groene Mal

3.18

Weteringse broek nazorg

prog. 3/ 5.7

-240

72-

-168

- te ontvangen subsidies provincie Gelderland

0

82

-82

Totaal A-projecten programma 1

0

-240

10

-250

Programma 4: Binnenstad

4.2

Binnenstad

prog. 9/8.1

-14

0

-

0

Totaal A-projecten programma 4

-14

0

0

0

Programma 8: Kanaalzone

14.1

Kanaalzone *

prog. 9/3.2

- aanleg kade Pilot Zuid

-192

-970

5-

-965

Kanaalzone projectbureau

prog. 9/3.2

-50

-50

42-

-8

Totaal A-projecten programma 8

-242

-1.020

-47

-973

Programma 9: Complete Wijken

15.1

Wijkontwikkelingsplan Zevenhuizen

prog. 9/8.1

-143

-75

40-

-35

('t Podium/openbare ruimte)

15.3

ISV-3 budget parkeergarage Anklaar

prog. 3/2.2

-1.595

-1.595

1.595-

0

Totaal A-projecten programma 9

-1.738

-1.670

-1.635

-35

Programma 14: Verkeer

25.11

Startbudget Tunnel Laan van Osseveld

progr. 3/2.1

-120

-158

170-

12

Totaal A-projecten programma 14

-120

-158

-170

12

Programma 15: Milieu

ISV subsidie 2005-2007: € 0,254 mln

27.2

Interreg subsidie: Community based powerplants

prog. 4/7.4

- geraamde uitgaven

-59

-91

89-

-2

- te ontvangen Europese subsidie

59

82

25

57

27.3

Cityloops

prog. 4/7.4

- geraamde uitgaven

0

-15

13-

-2

- bijdragen derden

0

346

346

0

Totaal A-projecten programma 15

0

322

269

53

Programma 16: Overige

Lopende projecten

30.5

Investeringen MPB 2014-2017

prog. 1/0.1

- comfortabele gezinsstad/burgerparticipatie

-20

-146

40-

-106

30.6

Veluwe alliantie - ambities Veluwe

prog. 9/3.2

- geraamde uitgaven

0

-1.209

554-

-655

- bijdragen provincie

0

1.209

1.110

99

Totaal A-projecten programma 16

-20

-146

516

-662

TOTAAL

-2.134

-2.912

-1.057

-1.855

Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)
Onderstaand wordt in grote lijnen aangegeven in hoeverre de beschikbare middelen in de BROA (jaarschijf 2019) daadwerkelijk zijn uitgegeven. De geraamde uitgaven 2019 (na wijziging) zijn ca. € 1,9 mln hoger dan de werkelijke uitgaven 2019.
In de toelichting op de uitgaven beperken wij ons, volgens afspraak met de accountant, tot de grotere verschillen tussen raming en werkelijke uitgaven.

Omschrijving
(bedragen * € 1.000,-)

Begroting
2019

Rekening
2019

Verschil
- = nadeel
+ = voordeel

BROA-programma
  1.   Groene mal
  8.   Kanaalzone
16.   Overig

-240
-1.020
-146

10
-47
516

250
973
662

De belangrijkste afwijkingen worden hieronder toegelicht:

Toelichting BROA-programma’s

Programma 1: Groene mal (verschil € 0,3 voordeel mln)

 • 3.18 Weteringse Broek nazorg (verschil € 0,3 mln voordeel)

In het Weteringse Broek wordt circa 7,5 ha nieuwe natuur ingericht. Het is een project dat we in partnerschap met Vereniging Natuurmonumenten doen. De provincie heeft een subsidie verstrekt van € 275.000. In 2019 zijn kosten gemaakt om het voorontwerp en de globale kostenraming verder uit te werken. Vanwege de weersomstandigheden gaat de werkelijke uitvoering van het project begin 2020 van start. De verwachting is dat het project in 2020 ook wordt afgerond.

Programma 8: Kanaalzone (verschil € 1,0 voordeel mln)

 • 14.1 Kanaalzone (verschil € 1,0 mln voordeel)

Het budget voor de aanleg van de kade (Kanaal Zuid) is doorgeschoven naar 2020. Dit komt doordat de oplevering van de woningen in v.d. Ploeg-locatie (Schatkamer) langer heeft geduurd dan verwacht. Vervolgens moet er nog een stukje woonrijp worden gemaakt. Zodra deze werkzaamheden zijn afgerond kan er begonnen worden met de kade. De voorbereidingen zijn al in gang gezet en naar verwachting starten de werkzaamheden in de eerste helft van 2020.

Programma 16: Overig (verschil € 0,7 mln voordeel)

 • 30.5 Investeringen MPB 2014-2017 (€ 0,1 mln voordeel)

Voor de periode 2014 t/m 2017 is jaarlijks vanuit de BROA een bedrag van € 0,3 mln beschikbaar gesteld voor het realiseren van de strategische doelen. Restantbudgetten zijn een aantal jaren overgeboekt naar het daarop volgende jaar. De raming 2019 bedroeg € 146.000. Het in 2019 bestede budget bedraagt € 40.000 en is voornamelijk besteed aan het adviseren op het gebied van hoger onderwijs. Het restant budget ad € 106.000 zal in 2020 uitgegeven worden aan projectkosten (uitvoeringskosten) in het kader van de comfortabele gezinsstad.

 • 30.6  Veluwe alliantie – ambities Veluwe (€ 0,6 mln voordeel)

Vanuit de provincie Gelderland zijn subsidies ontvangen voor de volgende deelprojecten:

 • Digitale en telefonische bereikbaarheid
 • Kenniswerkplaats
 • Compensatie subsidie marketing plus pakket 2017
 • Merkactivatie en bewerken internationale markt
 • Nieuwe projecten beste bereikbaarheid
 • Optimalisatie routenetwerken (excl. bebording)
 • Programma Apeldoorns Kanaal (beleefbaarheid)
 • Programma Routebureau
 • Programma Veluwebrede evenementen
 • Programma NBTC- verhaallijn Koninklijk
 • Programma vervoer op de Veluwe

Van de in 2019 geraamde uitgaven ad € 1,2 miljoen is € 0,7 mln nog niet uitgegeven. Van de verwachte provinciale bijdrage ad € 1,2 miljoen is in 2019 inmiddels € 1,1 miljoen ontvangen.
Het restantbudget ad € 1,6 miljoen voor de bovenstaande deelprojecten zal in 2020 en 2021 worden uitgegeven.

ga terug