Bijlagen

Overzichten lasten en baten per taakveld

Overzichten lasten en baten per taakveld

bedragen x € 1.000,-

Taakveld/programma

Begroting 2019

Rekening 2019

Verschil

Lasten

Baten

Verschil

Lasten

Baten

Verschil

Lasten

Baten

Verschil

99 Resultaat

Resultaat Resultaat

8.128

-8.128

8.128

-8.128

Sub-totaal

8.128

-8.128

8.128

-8.128

0.1 Bestuur

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

9.304

119

-9.185

8.727

140

-8.587

-577

21

598

Sub-totaal

9.304

119

-9.185

8.727

140

-8.587

-577

21

598

0.10 Mutaties reserves

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

36.028

37.333

1.305

36.174

38.229

2.055

146

896

750

Programma 2 Veiligheid

418

266

-152

418

266

-152

Programma 3 Openbare ruimte

4.581

3.411

-1.170

6.115

2.987

-3.128

1.534

-424

-1.958

Programma 4 Milieu

929

1.112

183

1.211

1.087

-124

282

-25

-307

Programma 5 Jeugd en onderwijs

6.500

7.658

1.158

9.145

6.224

-2.921

2.645

-1.434

-4.079

Programma 6 Apeldoorn activeert

639

639

145

639

494

145

-145

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

3.371

3.371

92

3.371

3.280

92

-91

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

67

336

269

310

332

23

243

-4

-246

Programma 9 Door! met de buitenstad

6.552

8.607

2.056

11.074

11.256

182

4.522

2.649

-1.874

Paragraaf bedrijfsvoering

1.000

2.455

1.455

2.270

2.306

36

1.270

-149

-1.419

Sub-totaal

55.657

64.922

9.266

66.954

66.697

-255

11.297

1.775

-9.521

0.2 Burgerzaken

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

3.782

1.879

-1.903

3.802

2.169

-1.633

20

290

270

Sub-totaal

3.782

1.879

-1.903

3.802

2.169

-1.633

20

290

270

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

2.960

2.387

-573

4.407

4.755

348

1.447

2.368

921

Programma 9 Door! met de buitenstad

Sub-totaal

2.960

2.387

-573

4.407

4.755

348

1.447

2.368

921

0.4 Overhead

Paragraaf bedrijfsvoering

65.884

5.491

-60.392

62.142

4.291

-57.851

-3.742

-1.200

2.541

Sub-totaal

65.884

5.491

-60.392

62.142

4.291

-57.851

-3.742

-1.200

2.541

0.5 Treasury

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

12.727

13.988

1.261

11.615

13.322

1.707

-1.112

-666

446

Sub-totaal

12.727

13.988

1.261

11.615

13.322

1.707

-1.112

-666

446

0.61 OZB Woningen

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

1.337

23.227

21.891

1.746

23.580

21.833

409

353

-58

Sub-totaal

1.337

23.227

21.891

1.746

23.580

21.833

409

353

-58

0.62 OZB Niet-woningen

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

27.155

27.155

26.126

26.126

-1.029

-1.029

Sub-totaal

27.155

27.155

26.126

26.126

-1.029

-1.029

0.63 Parkeerbelasting

Programma 3 Openbare ruimte

3.830

3.830

14

3.753

3.738

14

-77

-92

Sub-totaal

3.830

3.830

14

3.753

3.738

14

-77

-92

0.64 Belastingen overig

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

142

9.767

9.625

91

9.320

9.230

-51

-447

-395

Sub-totaal

142

9.767

9.625

91

9.320

9.230

-51

-447

-395

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

331.114

331.114

328.954

328.954

-2.160

-2.160

Sub-totaal

331.114

331.114

328.954

328.954

-2.160

-2.160

0.8 Overige baten en lasten

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

8.190

373

-7.817

1.603

2.711

1.108

-6.587

2.338

8.925

Sub-totaal

8.190

373

-7.817

1.603

2.711

1.108

-6.587

2.338

8.925

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

511

-511

511

-511

Sub-totaal

511

-511

511

-511

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Programma 2 Veiligheid

12.280

354

-11.926

11.965

320

-11.645

-315

-34

281

Sub-totaal

12.280

354

-11.926

11.965

320

-11.645

-315

-34

281

1.2 Openbare orde en veiligheid

Programma 2 Veiligheid

4.883

931

-3.952

5.007

745

-4.263

124

-186

-311

Programma 3 Openbare ruimte

202

75

-127

203

96

-108

1

21

19

Sub-totaal

5.085

1.006

-4.079

5.210

841

-4.371

125

-165

-292

2.1 Verkeer en vervoer

Programma 3 Openbare ruimte

16.468

2.040

-14.427

15.043

1.954

-13.089

-1.425

-86

1.338

Sub-totaal

16.468

2.040

-14.427

15.043

1.954

-13.089

-1.425

-86

1.338

2.2 Parkeren

Programma 3 Openbare ruimte

1.356

84

-1.272

678

159

-519

-678

75

753

Sub-totaal

1.356

84

-1.272

678

159

-519

-678

75

753

2.5 Openbaar vervoer

Programma 3 Openbare ruimte

97

-97

63

-63

-34

34

Sub-totaal

97

-97

63

-63

-34

34

3.1 Economische ontwikkeling

Programma 9 Door! met de buitenstad

3.450

1.209

-2.242

2.472

765

-1.706

-978

-444

536

Sub-totaal

3.450

1.209

-2.242

2.472

765

-1.706

-978

-444

536

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Programma 9 Door! met de buitenstad

4.135

5.413

1.278

2.246

3.044

798

-1.889

-2.369

-480

Sub-totaal

4.135

5.413

1.278

2.246

3.044

798

-1.889

-2.369

-480

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Programma 6 Apeldoorn activeert

741

267

-475

685

252

-433

-56

-15

42

Programma 9 Door! met de buitenstad

252

390

137

270

374

104

18

-16

-33

Sub-totaal

993

657

-338

955

626

-329

-38

-31

9

3.4 Economische promotie

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

1.702

2.109

407

1.922

2.909

987

220

800

580

Sub-totaal

1.702

2.109

407

1.922

2.909

987

220

800

580

4.2 Onderwijshuisvesting

Programma 5 Jeugd en onderwijs

17.704

801

-16.903

15.583

942

-14.641

-2.121

141

2.262

Sub-totaal

17.704

801

-16.903

15.583

942

-14.641

-2.121

141

2.262

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Programma 5 Jeugd en onderwijs

11.442

4.369

-7.074

9.661

3.616

-6.045

-1.781

-753

1.029

Programma 6 Apeldoorn activeert

1.680

1.680

1.721

1.721

41

41

Sub-totaal

13.122

6.049

-7.074

11.382

5.337

-6.045

-1.740

-712

1.029

5.1 Sportbeleid en activering

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

1.692

-1.692

1.650

14

-1.635

-42

14

57

Sub-totaal

1.692

-1.692

1.650

14

-1.635

-42

14

57

5.2 Sportaccommodaties

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

10.963

4.465

-6.498

11.501

4.446

-7.054

538

-19

-556

Sub-totaal

10.963

4.465

-6.498

11.501

4.446

-7.054

538

-19

-556

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

53

-53

50

-50

-3

3

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

11.969

2.900

-9.069

11.432

2.870

-8.562

-537

-30

507

Sub-totaal

12.022

2.900

-9.122

11.482

2.870

-8.612

-540

-30

510

5.4 Musea

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

2.290

1.141

-1.149

2.254

1.162

-1.092

-36

21

57

Sub-totaal

2.290

1.141

-1.149

2.254

1.162

-1.092

-36

21

57

5.5 Cultureel erfgoed

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

907

-907

876

88

-788

-31

88

119

Sub-totaal

907

-907

876

88

-788

-31

88

119

5.6 Media

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

5.676

-5.676

5.675

-5.675

-1

1

Sub-totaal

5.676

-5.676

5.675

-5.675

-1

1

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Programma 3 Openbare ruimte

14.749

1.672

-13.077

13.813

1.823

-11.990

-936

151

1.087

Programma 9 Door! met de buitenstad

1.194

-1.194

1.753

456

-1.297

559

456

-103

Sub-totaal

15.943

1.672

-14.271

15.566

2.279

-13.287

-377

607

984

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Programma 5 Jeugd en onderwijs

7.969

1.222

-6.747

7.835

1.346

-6.489

-134

124

258

Programma 6 Apeldoorn activeert

130

5

-124

275

11

-263

145

6

-139

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

15.631

1.742

-13.889

13.483

1.721

-11.762

-2.148

-21

2.127

Sub-totaal

23.730

2.969

-20.760

21.593

3.078

-18.514

-2.137

109

2.246

6.2 Wijkteams

Programma 5 Jeugd en onderwijs

5.868

134

-5.734

5.524

213

-5.311

-344

79

423

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

13.483

139

-13.344

13.323

252

-13.071

-160

113

273

Sub-totaal

19.351

273

-19.078

18.847

465

-18.382

-504

192

696

6.3 Inkomensregelingen

Programma 6 Apeldoorn activeert

70.662

53.251

-17.412

68.547

53.361

-15.186

-2.115

110

2.226

Sub-totaal

70.662

53.251

-17.412

68.547

53.361

-15.186

-2.115

110

2.226

6.4 Begeleide participatie

Programma 6 Apeldoorn activeert

20.719

-20.719

20.662

-20.662

-57

57

Sub-totaal

20.719

-20.719

20.662

-20.662

-57

57

6.5 Arbeidsparticipatie

Programma 6 Apeldoorn activeert

10.052

25

-10.027

8.902

348

-8.554

-1.150

323

1.473

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

193

-193

224

-224

31

-31

Sub-totaal

10.245

25

-10.220

9.126

348

-8.778

-1.119

323

1.442

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

3.069

351

-2.719

5.515

402

-5.113

2.446

51

-2.394

Sub-totaal

3.069

351

-2.719

5.515

402

-5.113

2.446

51

-2.394

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Programma 6 Apeldoorn activeert

3.166

312

-2.854

3.127

289

-2.839

-39

-23

15

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

27.280

1.169

-26.111

34.862

1.324

-33.538

7.582

155

-7.427

Sub-totaal

30.446

1.481

-28.965

37.989

1.613

-36.377

7.543

132

-7.412

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Programma 5 Jeugd en onderwijs

39.975

-39.975

42.503

-42.503

2.528

-2.528

Sub-totaal

39.975

-39.975

42.503

-42.503

2.528

-2.528

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

57.830

4.568

-53.262

56.657

4.455

-52.202

-1.173

-113

1.060

Sub-totaal

57.830

4.568

-53.262

56.657

4.455

-52.202

-1.173

-113

1.060

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Programma 5 Jeugd en onderwijs

2.119

-2.119

2.691

-2.691

572

-572

Sub-totaal

2.119

-2.119

2.691

-2.691

572

-572

7.1 Volksgezondheid

Programma 5 Jeugd en onderwijs

4.139

-4.139

3.977

-3.977

-162

162

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

1.717

76

-1.641

1.523

158

-1.365

-194

82

276

Sub-totaal

5.856

76

-5.780

5.500

158

-5.342

-356

82

438

7.2 Riolering

Programma 3 Openbare ruimte

20.320

24.004

3.684

19.862

23.153

3.290

-458

-851

-394

Sub-totaal

20.320

24.004

3.684

19.862

23.153

3.290

-458

-851

-394

7.3 Afval

Programma 4 Milieu

18.184

21.688

3.503

18.440

21.853

3.413

256

165

-90

Sub-totaal

18.184

21.688

3.503

18.440

21.853

3.413

256

165

-90

7.4 Milieubeheer

Programma 3 Openbare ruimte

207

-207

449

-449

242

-242

Programma 4 Milieu

7.353

473

-6.880

6.433

371

-6.061

-920

-102

819

Sub-totaal

7.560

473

-7.087

6.882

371

-6.510

-678

-102

577

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Programma 3 Openbare ruimte

3.055

3.460

406

2.960

3.356

396

-95

-104

-10

Sub-totaal

3.055

3.460

406

2.960

3.356

396

-95

-104

-10

8.1 Ruimtelijke ontwikkeling

Programma 9 Door! met de buitenstad

9.505

3.469

-6.036

7.039

2.100

-4.938

-2.466

-1.369

1.098

Sub-totaal

9.505

3.469

-6.036

7.039

2.100

-4.938

-2.466

-1.369

1.098

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Programma 2 Veiligheid

Programma 9 Door! met de buitenstad

19.317

18.041

-1.276

17.568

21.186

3.617

-1.749

3.145

4.893

Sub-totaal

19.317

18.041

-1.276

17.568

21.186

3.617

-1.749

3.145

4.893

8.3 Wonen en bouwen

Programma 9 Door! met de buitenstad

5.723

5.252

-470

5.710

4.879

-831

-13

-373

-361

Sub-totaal

5.723

5.252

-470

5.710

4.879

-831

-13

-373

-361

Totaal

653.534

653.533

-1

654.354

654.352

820

819

1

ga terug