Jaarrekening

Toelichting op de balans

3.3.1 Immateriële vaste activa

Hieronder ziet u de stand van zaken van de immateriële vaste activa. De immateriële vaste activa bestaat uitsluitend uit bijdrage aan activa in eigendom van derden.

bedragen x € 1.000,-

00

Immateriële vaste activa

31-12-2019

31-12-2018

Mutatie

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

00.3

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

1.517

2.694

-1.177

Kosten verbonden aan sluiten geldlening & saldo agio/disagio

00.1

Kosten verbonden aan sluiten geldlening & saldo agio/disagio

-606

-606

Totaal

Immateriële vaste activa

911

2.694

-1.783

Kosten geldleningen en saldo agio
Het negatieve saldo bestaat uit de vooruit ontvangen rente voor de gehele looptijd van twee afgesloten leningen. De rente moet worden toegerekend aan het jaar waarop het betrekking heeft, daarom dat dit bedrag negatief wordt geactiveerd op de balans.

Bijdrage aan activa in eigendom van derden
We hebben in 2019 geen nieuwe bijdragen aan activa in eigendom van derden gedaan. De mutatie betreft de afschrijving op het bestaande bestand van bijdrage aan activa in eigendom van derden. Onderdeel hiervan maken de extra afschrijvingen in gehuurde panden voor onze eigen huisvesting.

ga terug