Paragrafen

Lokale heffingen

2.6.1 Inleiding

Voor 2019 ontvingen we € 588 miljoen aan inkomsten. Daarbij rekenen we het gebruik van reserves niet mee. Meer dan de helft van onze inkomsten kregen we van het rijk via de algemene uitkering uit het gemeentefonds en speciale uitkeringen voor bijvoorbeeld sociale zekerheid en maatschappelijke dienstverlening. Verder hebben we inkomsten uit bouwgrondexploitatie. En we hebben inkomsten van gemeentelijke belastingen, heffingen, rechten en leges. Daarbij zorgt de onroerendezaakbelasting (ozb) voor de meeste inkomsten.
In deze paragraaf is per gebonden belasting een overzicht opgenomen van de kostendekkendheid. Ook worden de gehanteerde beleidsuitgangspunten en eventuele kruissubsidiëring toegelicht.

Stand van zaken herziening gemeentelijk belastingstelsel
De staatssecretaris heeft in mei 2018 laten weten dat de uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied niet is opgenomen in de fiscale beleidsagenda. In zijn brief van 15 april 2019 met als onderwerp bouwstenen voor een betere belastingstelsel laat de staatssecretaris weten dat “naast het schuiven tussen grondslagen en tarieven op rijksniveau, een ruimer gemeentelijk belastinggebied tot de mogelijkheden behoort. In samenwerking met het ministerie worden eerder uitgewerkte plannen voor een herziening van het gemeentelijk belastinggebied opnieuw doordacht.” Een zestal onderzoeken zullen in 2020 inzicht moeten bieden in de toekomst van het fiscaal stelsel. Wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen.  

ga terug