Bijlagen

Staat van reserves en voorzieningen

Staat van reserves

bedragen x € 1.000,-

Naam

Beginbalans

Vermeerderingen

Verminderingen

Eindbalans

Minimum

Maximum

Doel en bijzonderheden

Algemene reserve

Algemene Reserve

54.442.711

39.164.753

16.492.812

77.114.652

3.000.000

n.v.t.

De Saldireserve en de reserve eenmalige bestedingen zijn m.i.v. 1-1-2008 samengevoegd. De reserve is een buffer t.b.v. rekening-uitkomsten; wordt ook wel gebruikt ter dekking van incidentele uitgaven

Algemene reserve

54.442.711

39.164.753

16.492.812

77.114.652

Bestemmingsreserve

Reserve sportactiviteiten

49.955

5.948

55.903

125.000

600.000

Ondersteuning van sportevenementen

Reserve Overl. Projecten

6.203.750

4.570.120

4.464.571

6.309.299

0

n.v.t.

Geoormerkte gelden

Reserve zwitsal park

8.450.298

61.036

2.430.255

6.081.080

Reserve topsportevenementen

41.961

41.961

0

n.v.t.

Regelmatig financieel kunnen participeren in topsportevenementen

Algemene reserve grondbedrijf

30.117.166

5.469.826

21.730.000

13.856.992

cfm risicoprofiel Grondbedrijf

T.b.v. algemeen ondernemersrisico's van het Grondbedrijf.

Reserve onderhoud stadhuis

335.993

335.993

0

n.v.t.

Middelen ten behoeve van het onderhoud van het stadhuis

Reserve frictiekosten

437.000

353.663

790.663

0

n.v.t.

Middelen om de mobiliteit te bevorderen

Reserve bedrijfsvoering GRF

50.000

50.000

Egalisatiereserve explosieven

823.083

318.010

265.517

875.576

n.v.t.

n.v.t.

Deze reserve dient als egalisatiereserve voor de overschotten en tekorten in een jaarschijf voor de kosten van het opruimen van explosieven.

BROA

4.401.512

2.276.633

4.040.106

2.638.038

0

n.v.t.

Gecombineerde reserve voor diverse doeleinden

Reserve vernieuwen bomenbestand

448.203

13.689

14.800

447.092

0

750.000

Aanplant nieuwe bomen ter compensatie gekapte bomen

Reserve huisvestingslasten

228.652

228.652

0

n.v.t.

Dekking huisvestingskosten personeel

Reserve Hoogspanning de Maten

2.000.000

2.000.000

n.v.t.

n.v.t.

Bedrijfsvoeringreserve

1.515.681

2.997.412

2.513.093

2.000.000

0

2.000.000

Waarborgen continuïteit van de bedrijfsvoering

Resv gebiedsgericht grondwaterbeheer

2.124.972

15.000

221.086

1.918.886

n.v.t.

n.v.t.

Ter dekking van kosten voor grondwaterbeheer

Reserve onderwijshuisvesting

4.431.710

828.889

5.260.599

op termijn  positief 10 jaar

n.v.t.

Reserve t.b.v. opvang fluctuaties in de uitgaven/inkomsten

Egalisatiereserve sociaal domein

5.961.332

5.961.332

n.v.t.

n.v.t.

Dekking voor tekorten in het sociaal domein. Overschotten in het sociaal domein worden toegevoegd.

Reserve Hoger onderwijs

2.000.000

1.500.000

500.000

n.v.t.

n.v.t.

Bestemmingsreserve

65.579.307

20.952.187

43.369.413

43.162.081

Totaal

120.022.018

60.116.940

59.862.225

120.276.733

ga terug