Bijlagen

Specificatie reserve overlopende projecten

Specificatie reserve overlopende projecten

Progr

Omschrijving

31-12-2018

uitgaven overl.budget vanuit 2018 in 2019

vrijval overl. Budget uit 2018 in 2019

Overheveling overl.budget vanuit 2018 naar 2020

Overheveling nieuw budget 2019 naar 2020

Totaal over te hevelen budget naar 2020

Toelichting op vrijval in 2019 en overheveling budget naar 2020

1/overh.

Mutatiedetectie

36.000

36.000

Middelen zijn in 2019 ingezet.

1/overh.

Verkoop maatschappelijk vastgoed

415.000

415.000

ROP 2018 betrof Tuinen van Zuidbroek, evenals ROP 2017. Indien budget alsnog in 2020 benodigd blijkt te zijn, zal dat via een bestemmingsvoorstel resultaat 2019 gaan plaatsvinden.

1/overh.

Aanschaf werkplekapparatuur

270.000

120.000

150.000

150.000

Van deze post kan € 120.000 vrijvallen. Na ingebruikname van het Huis van de Stad blijkt dat er extra werkplekapparatuur en mobiele devices benodigd zijn.

1/overh.

Busget jongeren

75.000

1/overh.

Huis van de Stad, kosten organisatiespoor

394.119

237.219

108.900

203.374

312.274

Het project Huis van de Stad is eind 2019 opgeleverd. In januari 2020 worden ook de publieksbalies ingehuisd. Daarnaast loopt de nazorg fase. De middelen die nog niet zijn uitgegeven, zijn nog nodig om de twee hiervoor genoemde zaken af te ronden.

1/overh.

Topevenementen

250.000

250.000

Middelen zijn in 2019 ingezet.

1/overh.

Werkgebouw Noord NAI-kosten

25.000

25.000

Middelen zijn in 2019 ingezet.

1/overh.

DVO Accres

222.154

22.151

Onderhoud 2018 is in 2019 afgerekend.

1/overh.

CMO

129.000

129.000

Betreft eenmalig budget voor verhuizing en inrichting CMO's. Als gevolg van vertraging in het ingebruik nemen van de nieuwe locaties zullen deze kosten pas in 2020 worden gemaakt.

1/overh.

Stadhuis

190.000

190.000

Als gevolg van verbouw stadhuis is onderhoud marmeren vloer uitgesteld. Daarnaast zijn er gebruikerswensen n.a.v. de verbouwing die niet door het project zijn opgepakt of n.a.v. de verbouwing zijn ontstaan, zoals schoonmaak liften. Betreft onderdelen veeglijst project die naar alle waarschijnlijkheid door de lijn moeten worden opgepakt.

1/overh.

Herstel fundering rioolgemaal Kayersdijk (aandeel Vastgoedbedrijf)

102.000

102.000

Agv te volgen aanbestedingsprocedure, personele wisselingen en weersomstandigheden is de uitvoering doorgeschoven naar 2020.

1/overh.

Woldhuis achterstallig onderhoud

100.000

100.000

In het recent afgesloten erfpachtcontract met Natuurmonumenten is de gemeente verplicht het achterstallig onderhoud van 2 aan dezepartij overgedragen panden (Woldhuis 23 en Woudhuizerweg 71) te bekostigen. Dit was grotendeels begroot in de stelpost onderhoud VGB 2019 op prg 1 (ca 100.000) icm onderhoudsbudgetten van deze panden op prg 3/tv 5.7 (€ 43.000). De uitvoering en daadwerkelijke bekostiging hiervan vindt plaats in 2020.

1/overh.

Smart city

28.000

28.000

2019 was het eerste jaar dat het instrument Smart City in de begroting was opgenomen. In zo’n eerste jaar maak je wel een planning, maar weet je niet precies hoe het gaat lopen. De visie op Smart City zou eigenlijk voor de zomer 2019 gereed zijn, maar dat is pas eind november geworden. Hierdoor zijn de werkzaamheden, die verbonden zijn aan het vervolg op de visie ook opgeschoven, grotendeels van 2019 naar 2020. Voor ondersteunende werkzaamheden hierbij is in november 2019 een vervolgopdracht gegeven aan Jong & Fris à €28.000. Het gaat hierbij dus om werkzaamheden die in eerste instantie voor 2019 waren ingeschat, maar nu in 2020 worden uitgevoerd. Daarom is ons verzoek om dit bedrag à €28.000 over te hevelen van de begroting van 2019 naar die van 2020.

1/overh.

Implementatie nieuw verkeerssysteem (I-visie)

90.000

90.000

Wegens capaciteitsproblemen bij de leverancier is dit project vertraagd. Het project zal naar verwachting begin 2020 worden afgerond.

Totaal programma's 1 en overhead

1.687.273

985.370

120.000

258.900

842.374

1.101.274

2

High Impact Crimes (HIC)

50.000

50.000

De raad heeft bij de jaarrekening 2018 éénmalig EUR 50.000,-- beschikbaar gesteld ter financiering van een extra prioriteit in het Integraal veiligheidsplan Apeldoorn (IVA). De looptijd van het IVA is 4 jaar. Door de vaststelling van het IVA in het najaar 2019 zijn in 2019 alleen reguliere activiteiten uitgevoerd. Hierdoor heeft nog geen besteding van het voor de aanpak van HIC.

2

Ondermijning

50.000

50.000

Voor ondermijning zijn er bij de MPB 2019-2022 € 120.000 personele inzet en € 50.000 voor materiële kosten beschikbaar gesteld. De invulling van de personel inzet heeft langer geduurd dan verwacht. Hierdoor kon er nog geen invulling worden gegeven aan de materiële kosten. Ondanks dat het budget meerjarig is willen we dit toch meenemen naar 2020, om op dit belangrijke bestuurlijke thema extra voortgang te boeken.

Totaal programma 2

100.000

100.000

3

Groene Mal

85.000

85.000

Afgehandeld.

3

Woldhuis achterstallig onderhoud

43.000

43.000

In het recent afgesloten erfpachtcontract met Natuurmonumenten is de gemeente verplicht het achterstallig onderhoud van 2 aan dezepartij overgedragen panden (Woldhuis 23 en Woudhuizerweg 71) te bekostigen. Dit was grotendeels begroot in de stelpost onderhoud VGB 2019 op prg 1 (ca 100.000) icm onderhoudsbudgetten van deze panden op prg 3/tv 5.7 (€ 43.000). De uitvoering en daadwerkelijke bekostiging hiervan vindt plaats in 2020.

3

DVO-afspraak Accres onderhoud

46.749

46.749

Vanuit dvo-afspraak 2019 wordt een deel van het onderhoud doorgeschoven naar 2020, ondermeer ivm uitgesteld werk aan panden waar ook verduurzamingsmaagtregelen in 2020 zullen gaan plaatsvinden. Dit bedrag is meegenomen in de met Accres afgesloten dvo-afspraak 2020.

3

Verkeer en vervoer - verkeersvisie

665.496

665.496

Afgehandeld.

3

Groen plan 2019 - 2024 (05700109/111/112)

175.000

175.000

Eind 2018 is middels de MPB geld beschikbaar gesteld voor het uitvoeringsprogramma van het Groenplan en de Eco-gids. Vervolgens is voortvarend aan de slag gegaan met de opzet en uitvoering van projecten, zoals vergroeningsprojecten, tiny forests, klimaatbossen, biodiversiteitsmaatregelen, website, participatie etc. Er is al veel gebeurd en in gang gezet. Het opzetten van een aantal projecten kost meer tijd dan vooraf voorzien. Voor de Eco-gids was het noodzakelijk eerst de personele bezetting op orde te brengen. Hierdoor zijn in 2019 alleen een aantal kleine projecten opgepakt (oa nestkasten, insectenhotels, raamcontract IVN). Ook de uitrol van het Soortmanagementplan voor gebouw bewonende soorten heeft veel personele capaciteit gevraagd. Er is recent een regisseur voor de Ecogids aangenomen en in 2020 gaan we de uitvoering verder oppakken en versnellen. Daarnaast speelde begin 2019 de discussie bij de VJN 2019 om meer te bezuinigen waarbij ook het budget voor het Groenplan niet op voorhand als onaanraakbaar werd aangemerkt, ondanks de wens van de Raad om voor de optimale variant te gaan. Dit heeft ook tot vertraging van de uitgaven geleid.

Bij het uitvoeringsprogramma groenplan gaat het om de volgende budgetten.
- Voor actieve bescherming wordt de uitvoering van de Eco-gids en opstellen van de Eco-atlas wordt € 110.000 doorgeschoven naar 2020. Dit zetten we t/m 2022 in voor het realiseren van de Eco-atlas en -gids, waarmee de opgelopen achterstand wordt ingelopen
- Van het budget wordt voor biodiversiteitprojecten € 35.000 overgeheveld
- Van het budget wordt voor bodem en ondergrond projecten € 30.000 overgeheveld.

3

Verkeersvisie innivatie (02100073)

800.000

800.000

In de MPB 2018-2021 is geld beschikbaar gesteld voor innovatieve openbaar vervoer toepassingen. De raad heeft bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2019 besloten om een deel van het budget, namelijk € 200.000 in te zetten als bezuinigingsmaatregel.
Verder heeft de raad de tussentijdse rapportage vastgesteld, waarin is voorgesteld om de besteding van het resterende deel van deze innovatiegelden plaats te laten vinden in samenhang met de nieuwe concessie openbaar vervoer die in 2020 in gaat. Pas dan is duidelijk waar aanvullingen op het nieuwe lijnennet gewenst zijn en waarop de gemeente dit geld kan inzetten. De budgetten worden daarom pas in 2020 en 2021 besteed. Dit leidt ertoe dat in totaal € 800.000 wordt overgeheveld naar 2020 en 2021, waardoor alsnog de prestaties kunnen worden gerealiseerd.

3

Verkeersvisie electrificering parkeergarage

125.000

125.000

In de MPB 2019-2022 heeft de raad € 125.000 beschikbaar gesteld voor de electrificering van parkeergarage Haven Centrum. Door latere uitvoering van het het project Haven Centrum (Koningshaven?) worden deze middelen overgeheveld naar 2020 / 2021 als de verduurzaming van de parkeergarage verder ter hand wordt genomen.

3

Oplossen fietsknelpunten binnenstad

50.000

50.000

Middelen zijn in 2019 ingezet.

3

Verduurzamen parkeergarage Koningshaven

50.000

100.000

150.000

De parkeergarage is onderdeel van ontwikkellocatie Haven Centrum. De upgrading van de directe omgeving is ook mede aanleiding de garage op te waarderen. Direct grenzend aan de P garage liggen twee woningbouwlocaties. De exacte verschijningsvorm en locatie van deze bebouwing is onderwerp van gesprek en studie. Dit vraagt tijd mede door afstemming met de ‘buren’. Deze nieuwbouwplannen en kwaliteitsslag en verbouwing van garage zijn nauw met elkaar verbonden. Dit maakt dat ook de planvorming P garage nog niet zo ver gevorderd is als gehoopt/gewenst. De verwachting is dat in 2020 deze duidelijkheid er wel is en stappen kunnen worden gezet via planvorming en uitvoering.
Daarom worden de middelen die in de MPB 2019 beschikbaar zijn gesteld (€ 50.000 in 2018 en € 100.000 in 2019) samen € 150.000 door de raad voor dit doel beschikbaar zijn gesteld pas in 2020 of 2021 uitgegeven.

3

Herstellen lasgaten (wegen) in open en gesloten verhardingen

95.000

95.000

Middelen zijn in 2019 ingezet.

3

Herstellen lasgaten (wegen) in open en gesloten verhardingen

100.000

100.000

Middelen zijn in 2019 ingezet.

3

Freulebrug

30.000

30.000

In 2019 was het de bedoeling om de Freulebrug te renoveren. Echter de aannemers die hiermee aan de slag zouden gaan hebben zich in 2019 terug getrokken omdat ze de te vol met werkzaamheden zaten. Het beschikbare onderhoudsbudget is gedeeltelijk gebruikt om, conform het meerjarenonderhoudsplan, andere bruggen te onderhouden. Het resterende budget gaan we alsnog gebruiken voor de renovatie van de Freulebrug in 2020.

3

Begraafplaats Soerenseweg

50.000

50.000

In 2019 is er gewerkt aan een nieuw beheerplan voor de begraafplaats aan de Soerenseweg. Dit plan is niet in 2019 gereed gekomen. De uitgave is gekoppeld aan het nieuwe beheerplan. Hierdoor wordt deze uitgave doorgeschoven naar 2020. Medio 2020 zal dit beheerplan gereed zijn en zullen de uitgaven plaatsvinden.

3

Kleur in winkelcentra

125.000

125.000

In 2019 is gestart met het project aanbrengen van kleur in de winkelcentra. Het project heeft vertraging opgelopen in het voorbereidingsproces vanwege drukte/onderbezetting bij het ingenieursbureau, noodzakelijke informatiebijeenkomsten belanghebbenden en vanwege stagnatie gronduitwisseling door PFAS-problematiek. Het project wordt in april 2020 (voor het eind van het plantseizoen) afgerond.

3

Verkeersveiligheid (02100003) - G.P. Duuringlaan, fietsstraat Veenhuizerweg-Klaverweg en de Loenenseweg

50.000

50.000

In 2019 was voor de G.P. Duuringlaan / Keienbergweg / Casimirlaan uit de middelen voor verkeersveiligheid budget beschikbaar. De verkeersveiligheidsmaatregelen worden pas in 2020 uitgevoerd. Om de prestaties voor verkeersveiligheidsmaatregelen alsnog te kunnen realiseren wordt € 50.000 overgeheveld naar 2020

3

Stimulering fiets (02100004)

30.000

30.000

In 2019 was budget beschikbaar voor de Laan van Kuipershof / Kanaal Zuid uit de middelen voor stimulering fiets. De stimuleringsmaatregelen worden pas in 2020 uitgevoerd. Om de prestaties voor deze taak alsnog te kunnen realiseren wordt € 30.000 overgeheveld naar 2020.

Totaal programma 3

1.045.496

245.000

750.496

1.574.749

1.624.749

4

Energietransitie

415.000

415.000

Middelen zijn in 2019 ingezet.

4

Transitievisie warmte - warmtenet wijk van de toekomst

305.000

305.000

De transitievisie warmte was in 2019 al in voorbereiding (in samenhang met Transform). Mede door personele wisselingen is de ontwikkeling van deze visie vertraagd. Ook is de pilot in de wijk Kersschoten als voorbereiding van het warmtenet wijk van de toekomst vertraagd en komen de voorbereidingen voor aardgasloos binnenstad in 2020 aan de orde in plaats van 2019. Om deze prestaties alsnog te kunnen realiseren hevelen we € 205.000 over naar 2020. Hierdoor kan invulling worden gegeven aan de taakstelling in de MPB 2020 - 2023 waarbij de middelen van het Rijk voor het klimaatakkoord (uit de decembercirculaire van het gemeentefonds) kunnen vrijvallen. Ook is het dan alsnog mogelijk de taken waarvoor de rijksmiddelen voor het klimaatakkoord zijn verstrekt uit te voeren .

4

Circulaire economie

130.000

65.000

65.000

Voor de stimulering van de circulaire economie is in 2018 eenmalig € 150.000 beschikbaar gesteld. Hiervoor is al een aantal initiaven genomen, maar het budget is niet geheel in 2018 en 2019 besteed omdat een aantal projecten later wordt uitgevoerd. Om verder aan de doelstellingen van de circulaire economie invulling te kunen geven en de prestaties alsnog te realiseren, is met de raad afgesproken de restant budgetten mee te nemen. Concreet gaat het nog om de realisering van de elektronica hub (€ 40.000) en het onderzoek naar biomassa. Voor de elektronica hub is er een toezegging (cofinanciering) gedaan aan de projectdeelnemers (viertal Apeldoornse bedrijven en Circulus-Berkel/Cirkelwaarde). Op basis hiervan heeft de provincie het bedrag verdubbeld middels een subsidie. Voor biomassa is in 2019 een start gemaakt, maar in 2020 wordt nog een handelingskader (€ 25.000) opgesteld

4

Asbest

75.000

55.000

55.000

In 2018 heeft het college besloten uitvoering te geven aan het Plan van Aanpak Asbestdakenverbod 2024 (DOS_2017-045072). De projectleiding en de uitvoering van de werkzaamheden zijn belegd bij de Ovij. Het bedrag bestaat uit € 25.000,- Colectieve aanpak buiten SWO en uit € 50.000,- projectmedewerker Asbest. Het project is eind 2018 opgestart. Echter in 2019 is er vertraging opgetreden i.v.m. het vervallen van het asbestdakenverbod. Hierdoor hebben we ons moeten bezien op een nieuwe strategie. Om de prestatie alsnog te kunnen realiseren worden de uren van de projectmedewerker asbest in 2020 besteed en wordt € 55.000 overgeheveld naar 2020.

4

Kwartiermaker

100.000

100.000

In de MPB 2018 is door de raad voor 2019 en 2020 ieder jaar € 100.000 (in totaal eenmalig € 200.000) beschikbaar gesteld voor de rol van kwartiermaker. Het budget voor 2019 is niet besteed vanwege de discussie in de VJN en de MPB om het budget al dan niet in te zetten voor de ombuigingsmaatregelen. Uiteindelijk is ervoor gekozen om de rol van kwartiermaker in te vullen en daarom het budget ongemoeid te laten. Omdat hierdoor de kwartiermaker rol - met de focus op projecten om het grondstofgerbruik bij het Apeldoorns bedrijfsleven en de bedrijfsvoering van de gemeente te verminderen - niet meer in 2019 kon worden gerealiseerd, wordt om deze prestatie alsnog te kunnen realiseren het budget d.m.v. een ROP overgeheveld naar 2020 en 2021.

4

Geluidssanering woningen Loenen

30.000

30.000

Middelen zijn in 2019 ingezet.

Totaal programma 4

650.000

445.000

525.000

525.000

5

Zorgregio

224.000

224.000

137.000

137.000

Voor de jeugd- en WMO-zorg werken 8 gemeenten samen in de zorgregio Midden IJssel/ Oost Veluwe. De administratie van de zorgregio wordt gevoerd door de gemeente Apeldoorn. De kosten van de zorgregio worden op basis van bevoorschotting gefinancierd door de deelnemende gemeenten. Ultimo 2019 resteert een positief saldo van € 153.000,-. Het resterend saldo van dit budget zijn regionale middelen en dienen voor de regio beschikbaar te blijven c.q. afgerekend te worden.

5

Hoger onderwijs

1.473.000

1.473.000

De Raad heeft besloten om dit bedrag beschikbaar te houden voor de jaren 2020  en 2021 om de eerste fase van het binnen halen van het hoger onderwijs.

5

Verbeteren motoriek jeugd

205.900

205.900

Het project Motoriek Jeugd, bestaat uit twee componenten: 1. metingen Motoriek Jeugd op scholen en 2. Beweegprogramma voor peuters (2-4 jaar). De realisatie van het project heeft niet in 2019 plaatsgevonden, omdat gesprekken met alle schoolbesturen, 1-pitters (PO en SO), Accres en CJG meer tijd heeft gekost dan ingecalculeerd. Daardoor is wel sprake van een goed doorlopen gezamenlijk proces. Daarnaast heeft de bezuinigingsdiscussie extra werk opgeleverd (advisering via IM's, WO etc.). . Het (tijdrovende) voorwerk is grotendeels in 2019 afgerond. Daarmee kan het project, zoals ook is vermeld in de MPB2020, in 2020 worden afgerond.

Totaal programma 5

224.000

224.000

342.900

1.815.900

6

Regionaal Werkbedrijf

131.703

131.703

74.962

74.962

De door het Rijk beschikbaar gestelde middelen zijn bestemd voor de uitvoering van het regionale plan van aanpak “Doe-agenda Perspectief op Werk’’. Deze Doe-agenda is opgesteld en vastgesteld door de veertien gemeenten, UWV, de werkgeversvertegenwoordiging, de werknemersvertegenwoordiging en de beide ROC’ in de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe. Deze middelen komen niet toe aan de gemeente Apeldoorn als coördinerende centrumgemeente, maar aan de in het Regionaal Werkbedrijf Stedendriehoek en Noord-Veluwe samenwerkende arbeidsmarktpartijen. De extra beschikbaar gestelde middelen worden ingezet voor de uitvoering van de Doe-agenda en daartoe de samenwerking tussen de arbeidsmarktpartijen in de regio te versterken en te borgen. Daarnaast worden deze middelen ingezet als stimuleringsbudget voor innovatieve projecten. Het hiermee gemoeide budget is in 2019 nog niet volledig benut en dient derhalve beschikbaar te blijven in 2020.

6

Project Statushouders opnieuw thuis

317.064

317.064

Middelen zijn in 2019 besteed.

6

Investeringsprogramma 3D (Iedereen doet mee)

127.556

1.612

61.449

64.495

64.495

Ten laste van dit project zullen in 2020 nog kosten komen, maar deze blijven onder de ondergrens van € 20.000,- voor het overhevelen van budget. We laten de ROP daarom nu vrijvallen, in 2020 zal dan een kleine overschrijding worden gerealiseerd zodra de kosten worden geboekt.

6

Investeringsprogramma 3D (Project regelluw)

63.061

57.472

5.589

5.589

Het doel van dit onderdeel uit de Investeringsagenda is te onderzoeken welke verhouding van rechten en plichten rondom de bijstandsuitkering het meest effectief is om inwoners in beweging te krijgen. Dit experiment duurt twee jaar; dit is nodig om betrouwbare conclusies te kunnen trekken. Er is vertraging ontstaan bij de start van het experiment; het experiment is medio 2017 gestart en kende een doorloop tot eind 2019. Om oa. de eindfactuur van de Universiteit van Tilburg te kunnen voldoen, is het nodig het restant budget 2019 over te hevelen naar 2020.

Totaal programma 6

639.384

507.851

61.449

70.084

74.962

145.046

7

Vrouwenopvang

360.000

360.000

Middelen zijn in 2019 besteed.

7

Leer-/Werkprogramma

200.000

200.000

Middelen vallen vrij in 2019.

7

MFA Kristal

38.919

14.631

24.288

41.620

65.908

De Woonmensen heeft als penvoerder van de VvE de jaren 2017 t/m 2019 slechts gedeeltelijk verrekend op voorschotbasis. De afrekeningen voor deze jaren moet nog plaatsvinden. Hierover is nog onvoldoende duidelijkheid wat deze afrekening betekent voor de gemeente om een balanspost op te nemen. De nog op te stellen finale afrekeningen 2017 t/m 2019 zullen daarom na besluit ALV ten laste van 2020 komen.

7

DVO-afspraak Accres onderhoud

25.821

25.821

Vanuit dvo-afspraak 2019 wordt een deel van het onderhoud doorgeschoven naar 2020, ondermeer ivm uitgesteld werk aan panden waar ook verduurzamingsmaagtregelen in 2020 zullen gaan plaatsvinden. Dit bedrag is meegenomen in de met Accres afgesloten dvo-afspraak 2020.

Totaal programma 7

598.919

374.631

200.000

24.288

67.441

91.729

8

Omnisport onderhoud

56.904

56.904

33.833

33.833

De afrekening onderhoud 2019 moet nog door Libema worden opgesteld. Miv 2020 is het jaarlijks onderhoud onder andere voorzien in de onderhoudsvoorziening Vastgoedbedrijf.

8

DVO-afspraak Accres onderhoud

145.185

145.182

94.300

94.300

Vanuit dvo-afspraak 2019 wordt een deel van het onderhoud doorgeschoven naar 2020, ondermeer ivm uitgesteld werk aan panden waar ook verduurzamingsmaagtregelen in 2020 zullen gaan plaatsvinden. Dit bedrag is meegenomen in de met Accres afgesloten dvo-afspraak 2020.

8

Maaiveld (voorheen ACE)

219.531

130.000

50.000

39.531

33.033

72.564

Doelstelling van dit budget is het bereiken van een breed publiek voor professionele klassieke en hedendaagse muziekfestival (Maaiveld) in Apeldoorn. Doelstelling is het sterker op de culturele kaart zetten van Apeldoorn. Voor het restant van € 73.000 is een verplichting van € 20.000 voor het festival in 2020. Het overige budget wordt ingezet voor een verdere ontwikkeling van dit initiatief.

Totaal programma 8

276.435

186.904

50.000

39.531

66.866

200.697

9

Digitalisering Wabo

114.000

114.000

Geen overheveling van 2019 naar 2020 van toepassing

9

Invoering Omgevingsvergunning

144.243

144.243

Geen overheveling van 2019 naar 2020 van toepassing

9

Masterplan Binnenstad (08100110) (Integraal toekomstperspectief Binnenstad)

250.000

74.325

41.170

134.505

50.495

231.298

Het opstellen van ons nieuwe Masterplan Binnenstad is een omvangrijke opgave. Deze visie vormt de opmaat voor de uitwerking van het Masterplan Binnenstad. In 2019 heeft een externe partij een visie voor het masterplan opgesteld. Met het opstellen van het Masterplan is in december  2019 gestart en wordt gekoerst op opleving medio 2020.

9

Verkenning hofruimten Binnenstad (eenmalig studiebudget)

50.000

50.000

Mede als gevolg van personele wisselingen vanwege vertrek van mensen is de verkenning beperkt uitgevoerd in 2019 en grotendeels doorgeschoven naar 2020. O.a. de aan een externe partij verrichte opdracht is daarom nog volledig niet besteed.

9

Quick wins aanloopstraten Binnenstad

90.000

90.000

32.596

32.596

Realisatie ROP 2018 (€ 90.000) vindt plaats via inlevering van budget bij jaarrekening 2019 icm verhoging van desbetreffend krediet. Budget 2019 is deels niet besteed. De concrete plannen hiervoor komen pas in 2020 tot uitvoering in samenhang met overige werkzaamheden aan de openbare ruimte in de Binnenstad.

9

Implementatie Omgevingswet (08100129)

484.000

484.000

250.000

326.010

In voorgaande Meerjarenbegrotingen (MPB’s) is voor een aantal jaren budget beschikbaar gesteld voor de implementatie van de omgevingswet. Gelet op het meerjarige karakter van het programma betekent dit dat de daadwerkelijke uitgaven over de jaren soms anders zijn en middels de reserve overlopende projecten herfasering plaats vindt. Voor 2019 is bij de voorjaarsnota besloten om een deel van het budget (€ 400.000) van 2019 naar 2021 her te faseren. Bij de MPB 2020-2023 is een bezuiniging van € 100.000 op het budget 2020 implementatie omgevingswet ingeboekt. Daarmee resteert een bedrag van € 793.000 voor 2019, € 550.000 voor 2020 en Door m.n. uitloop van het koersdocument en daarmee een latere start van het opstellen van de omgevingsvisie en de benodigde voorbereidingstijd voor het loket in de wijk verschuift een deel van de verwachte uitgaven naar 2020.

9

DSO budget onderdeel ICT

65.000

65.000

Het deelproject opwerken kern- en basisregistraties is wegens vertraging op landelijk niveau uitgesteld naar 2020

9

Uitkoopregeling hoogspanning

2.958.165

959.955

1.998.210

1.998.210

Op grond van de uitkoop woningen onder hoogspanningsleidingen zullen de komende jaren woningen aangekocht worden, waarvan de kosten worden vergoed door het Rijk. Het totale projectbudget is in 2017 gedeeltelijk besteed. Het zijn gelden die de gemeente ontvangt van het Rijk m.b.t. de Regeling specifieke uitkering aankoop woningen onder hoogspanningsverbinding. Kern van deze regeling is dat het Rijk tegemoet wil komen aan de maatschappelijke wens om in bestaande situaties bewoners te ontlasten van het wonen onder een hoogspanningslijn. De gemeente heeft hier slechts een afgeleid belang. Het Rijk stelt bewoners van een woning onder een hoogspanningslijn in staat de woning te verkopen of te verplaatsen. De gemeente voert de regeling uit en krijgt de kosten die daarmee gepaard gaan vergoed. De gemeente krijgt de woningen die voor de regeling in aanmerking komen na aankoop in eigendom en kan in beginsel deze woningen voor een ander gebruik inzitten mits die woonbestemming wordt beëindigd. De gemeente is vrij om deze woningen te slopen, dan wel om een andere bestemming te zoeken dan bewoning. E.e.a. is op vrijwillige basis.

9

Uitkoopregeling hoogspanning

-2.958.165

-959.955

-1.998.210

-1.998.210

Op grond van de uitkoop woningen onder hoogspanningsleidingen zullen de komende jaren woningen aangekocht worden, waarvan de kosten worden vergoed door het Rijk. Het totale projectbudget is in 2017 gedeeltelijk besteed. Het zijn gelden die de gemeente ontvangt van het Rijk m.b.t. de Regeling specifieke uitkering aankoop woningen onder hoogspanningsverbinding. Kern van deze regeling is dat het Rijk tegemoet wil komen aan de maatschappelijke wens om in bestaande situaties bewoners te ontlasten van het wonen onder een hoogspanningslijn. De gemeente heeft hier slechts een afgeleid belang. Het Rijk stelt bewoners van een woning onder een hoogspanningslijn in staat de woning te verkopen of te verplaatsen. De gemeente voert de regeling uit en krijgt de kosten die daarmee gepaard gaan vergoed. De gemeente krijgt de woningen die voor de regeling in aanmerking komen na aankoop in eigendom en kan in beginsel deze woningen voor een ander gebruik inzitten mits die woonbestemming wordt beëindigd. De gemeente is vrij om deze woningen te slopen, dan wel om een andere bestemming te zoeken dan bewoning. E.e.a. is op vrijwillige basis.

Totaal programma 9

1.082.243

558.325

389.413

134.505

448.091

704.904

Totaal

6.203.750

3.527.081

1.571.358

527.308

4.042.383

6.309.299

ga terug