Bijlagen

Verloopstaat overlopende activa en passiva "Medeoverheden"

6

Overlopende activa

31-12-2019

Vermeerderingen

Verminderingen

31-12-2018

Mutatie

Nog te ontvangen bijdragen van de EU

Diversen < € 200.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk

06.16

Vangnet BUIG

0

1.157

1.157

-1.157

06.18

Bommenregeling

1.629

1.629

1.865

1.865

-236

06.26

Bijdrage Asielszoekers

149

149

205

205

-56

06.27

PPS

0

5.554

5.554

-5.554

06.28

Omzetbelasting

479

479

479

06.29

beschut werk

129

129

129

Diversen < € 200.000

0

0

218

218

-218

2.386

2.386

8.999

8.999

-6.613

Nog te ontvangen bijdragen van de overige overheid

06.21

NOG veiligerhuis/andere gemeenten

237

237

-237

06.24

Regiogemeenten accountamanager jeugdzorg

137

137

-137

Diversen < € 200.000

251

224

207

234

17

251

224

581

608

-357

Totaal overlopende activa medeoverheden

2.637

2.610

9.580

9.607

-6.970

11

Overlopende passiva

31-12-2019

Vermeerderingen

Verminderingen

31-12-2018

Mutatie

Vooruitontvangen bijdragen de EU

11.50

ESF - Arbeidstoeleiding in de regio stedenvierkant

0

579

579

-579

11.51

ESF - Kansen in AMR stedenvierkant

120

242

362

-242

Diversen < € 200.000

0

0

120

0

821

941

-821

Vooruitontvangen bijdragen van het Rijk

11.37

Meeneemregeling WEB 2015

0

257

257

-257

11.45

Onderwijsachterstandenbeleid

852

845

6

845

11.46

Voortijdig Schoolverlaten

787

787

659

659

128

11.47

WEB terugbetaling

71

328

400

-328

11.52

Meeneemregeling WEB 2019

345

345

0

345

11.53

Declaratie BBZ 2019

156

156

0

156

11.54

Subsidie RUPS III

181

181

0

181

11.55

Transformatiefonds jeugd

1085

1085

0

1.085

11.56

Regionale gelden HG/kindermishandeling 2019

861

861

0

861

Diversen < € 200.000

56

56

296

296

-240

4.394

4.316

1540

1.618

2.776

Vooruitontvangen bijdragen van overige overheid

11.38

BROA GS0-ISV en Robuust

1138

1138

238

238

900

11.39

Routebureau

304

304

304

11.40

Subsidie Gevelsanering

206

206

0

206

11.41

Diverse subsidies collectief vervoer

139

139

0

139

11.42

Subsidie provincie Gelderland Woldhuis 13

200

200

0

200

11.47

Subsidie particuliere monumenten

523

334

321

510

13

Diversen < € 200.000

314

314

100

100

214

2824

2635

659

848

1976

Totaal overlopende passiva medeoverheden

7.338

6.951

3020

3407

3.931

ga terug