Jaarrekening

WNT

3.5 WNT

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publiek en semi-publieke sector (WNT)

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publiek en semi-publieke sector (WNT) in werking getreden. Deze wet is de opvolger van de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (de WOPT).

Het belangrijkste uitgangspunt van de WNT is dat alle partijen, zowel (beoogde) topfunctionarissen als instellingen, hun maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen. Zij maken afspraken binnen de kaders van de WNT en leggen daar in het financieel jaarverslag transparant verantwoording over af. De wet schrijft onder andere voor dat financiële gegevens van topfunctionarissen openbaar gemaakt moeten worden. In de onderstaande tabel zijn deze gegevens opgenomen.

Bij het opstellen van deze paragraaf hebben wij de Beleidsregels toepassing WNT van 27 februari 2014, inclusief de wijziging van 12 maart 2014, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als uitgangspunt gehanteerd.

Functie

naam

duur dienstverband in 2019 in dagen

deeltijd-factor

beloning

voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn

Totale bezoldiging 2019

Totale bezoldiging op basis van een volledig jaar

Bezoldigings-maximum

Gemeentesecretaris

Y.A.M. van der Meulen

0

€ 62.769,67

€ 1.685,57

€ 64.455,24

Gemeentesecretaris

T.J.H.M. Berben

365

1

€ 140.961,58

€ 20.306,76

€ 161.268,34

€ 161.268,34

€ 194.000,00

Griffier

A. Oudbier

365

1

€ 116.550,08

€ 19.682,88

€ 136.232,96

€ 136.232,96

€ 194.000,00

Functie

naam

duur dienstverband in 2018 in dagen

deeltijd-factor

beloning

voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn

Totale bezoldiging 2018

Totale bezoldiging op basis van een volledig jaar

Gemeentesecretaris

Y.A.M. van der Meulen

334

1

€ 122.706,36

€ 16.911,95

€ 139.618,31

€ 152.576,90

Waarnemend gemeentesecretaris

T.J.H.M. Berben

67

1

€ 24.808,88

€ 3.367,98

€ 28.176,86

€ 153.500,80

Griffier

A. Oudbier

365

1

€ 115.885,91

€ 17.997,12

€ 133.883,03

€ 133.883,03

Er zijn geen belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen uitgekeerd.

Het bezoldigingsmaximum in 2019 voor gemeenten is € 194.000. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Over 2019 hebben alle verrekeningen met topfunctionarissen plaats gevonden.
In 2019 zijn dhr. Oudbier en dhr. Berben een geheel jaar in dienst geweest. Dhr. Berben was in januari waarnemend gemeente secretaris en de overige maanden van het jaar gemeentesecretaris. Met mevr. Vermeulen is in 2019 de beëindiging van het dienstverband in 2018 afgewikkeld. Zij heeft in 2019 niet meer de functie van gemeentesecretaris bekleed. Daarom wordt alleen de ontslagvergoeding in deze paragraaf verantwoord.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2019 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2019 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

Wij herkennen ons in de door de Minister van BZK in zijn kamerbrief d.d. 27 februari 2014 onderkende uitvoeringsproblemen met betrekking tot externe niet-topfunctionarissen. In lijn met paragraaf 6 van de (gewijzigde) Beleidsregels toepassing WNT leggen wij geen verantwoording af over externe niet-topfunctionarissen.

ga terug