Bijlagen

Incidentele lasten en baten

Incidentele lasten en baten

4.10  Incidentele lasten en baten

In dit overzicht zijn de incidentele baten en lasten vermeld. Deze baten en lasten hebben betrekking op de exploitatiebegroting, zijn in de programma's opgenomen en beïnvloeden het structurele jaarrekeningresultaat.

x € 1.000,-

Programma

Taakveld

Omschrijving

Begroting 2019

Realisatie 2019

Lasten

Baten

Lasten

Baten

1

0.3

incidenteel hogere verkooptaakstelling grond

1.239

189

1.982

1

0.3

Zwitsal vastgoedexploitatie

685

535

563

624

1

0.3

Erfpachtverkopen

1.571

1.571

1

0.3

Hoogspanningslijnen ondergronds brengen

2.000

2.000

1

0.61

Projectkosten GBO Tribuut

337

1

0.64

Precario belasting netwerkbeheerders

7.505

7.505

1

0.64

Precario belasting Tennet minder metrages

370

1

3.4

Sponsor inkomsten t.b.v. sinterklaas intocht

151

1

3.4

Subsidie sinterklaas intocht

150

150

1

0.4

Huis van de Stad

1.136

884

1

0.4

Smart City - ontwikkeling in wijken

125

46

3

2.1

Tunnel Laan van Osseveld

213

189

3

2.1

Verkeersvisie (wo OV)

1.183

133

214

105

3

2.1

Fietsknelpunten binnenstad

100

0

1

0

3

2.1

bestrijden onkruid op verhardingen

200

200

3

2.1

Subsidie provincie Gelderland t.b.v. Krimweg H'loo

186

196

3

2.2

Parkeergarage Anklaar

1.600

1.603

3

2.2

Parkeerbeleid

200

0

3

2.2

Fietsstalling NS

178

84

91

91

3

2.2

Parkeren oefenvelden AGOVV

91

162

3

2.2

Verduurzaming parkeergarage Koningshaven

151

0

3

5.7

Weteringse broek

285

45

56

47

3

5.7

Soorten managementplan

109

109

31

31

3

5.7

Uitvoeringsprogramma groenplan

510

19

169

3

3

5.7

Herstel waterkwaliteit Uddel meer WZV

50

0

3

5.7

ondergrondse bemesting bomen

50

46

3

5.7

bomen particulieren

10

5

3

5.7

verbetermaatregelen begraafplaats Soerenseweg

50

0

3

5.7

Wij zijn Veluwe *natuur en landschap

50

0

4

7.3

Circulaire economie

241

347

100

346

4

7.4

Monitoring asbestdaken

75

32

4

7.4

cVVP (interregionaal-subsidie)

126

82

89

25

5

4.3

Hoger onderwijs

1.500

1.500

27

5

4.3

temporisering pilot verbeteren motoriek jeugd a (vakdocenten)

100

19

5

4.3

Leerlingenvervoer (schadelast uittreding PlusOV)

500

500

5

6.1

Centrum voor Jeugd en Gezin (terugbetaling subsidie 2018)

368

5

6.72

Regionale Jeugdzorg (vrijval balanspost 2018)

1.000

5

6.72

Regionale Jeugdzorg (extra rijksbijdrage)

4.000

5

6.72

Regionale Jeugdzorg (terugbetaling CJG4Kracht 2019)

700

7

6.2

CMO kwaliteitscoaches (gefaseerde groei; scenario A)

71

71

7

6.1

Algemene voorzieningen WMO

2.100

7

7.1

Doorontwikkeling JOGG (aanpak fase II 2018-2020)

41

41

8

5.5

Subsidiebudget monumenten

140

0

8

5.3

Impuls doorontwikkeling ACEC

180

180

8

5.4

Wij zijn Veluwe ; erfgoed beleven

100

30

9

8.1

Digitalisering bouwarchief

250

91

9

8.1

Digitaal Stelsel Omgevingswet

280

86

9

8,1

Hoogspanningslijnen ondergronds brengen

2.000

2.000

9

8.1

Particuliere projecten icm bijdragen bovenwijks

778

678

9

8.1

Zwitsal gebiedsinrichting en plankosten

858

755

9

8.1

Implementatie omgevingswet

793

467

9

8.1

Masterplan Binnenstad

300

69

9

8.1

Uitkoopregeling Hoogspanning

2.958

2.958

960

960

9

8.1

comfortabele gezinsstad speel- en beweegobjecten

250

20

9

8.1

comfortabele gezinsstad onderzoek gebruik buitenruimte

50

0

Alle

0.10

Mutaties reserves

55.657

65.922

66.550

65.730

Totaal

73.446

81.314

84.863

86.592

Onder incidentele baten en lasten verstaan wij:

  • Projecten
  • Subsidies voor een bepaalde tijd
  • (De realisatie van) budgetten die tijdelijk zijn toegekend
  • (De realisatie van) budgetten die structureel zijn geweest, maar eindigen
  • Alle stortingen in en onttrekking uit reserves

Toelichting
Programma 1:
Hier betreffen de incidentele baten en lasten projecten en een subsidie. Het grootste deel is de precario netwerkbeheerders, deze komt op termijn te vervallen.

Programma 3:
De incidentele baten en lasten betreffen projecten en de subsidies die daarmee samenhangen.

Programma 4:
De incidentele baten en lasten betreffen projecten en de subsidies die daarmee samenhangen.

Programma 5:
Bij dit programma bestaan de incidentele baten en lasten uit projecten, subsidies/bijdragen en vrijvallende balansposten.

Programma 7:
De incidentele baten en lasten betreffen projecten.

Programma 8:
De incidentele baten en lasten betreffen projecten en de subsidies die daarmee samenhangen.

Programma 9:
De incidentele baten en lasten betreffen projecten en de subsidies die daarmee samenhangen.

ga terug