Bijlagen

Staat van investeringen en kapitaallasten

Staat van investeringen en kapitaallasten 2019

(bedragen x € 1.000)

Balans nr.

Omschrijving

Boekwaarde 31-12-2018

Boekwaarde 01-01-2019

Vermeerdering

Bijdragen van derden

Verkoop van activa

Afschrijving 2019

Extra afschrijving

Totaal afschrijving

Boekwaarde 31-12-2019

Rente 2019

Totaal kapitaallasten

B0101

Gronden en terreinen

45.007

45.007

4.587

1.715

-

47.879

624

624

B0108

Strategische gronden

24.006

24.006

611

-

23.395

336

336

B0102

Woonruimten

466

466

157

-

309

7

7

B0103

Bedrijfsgebouwen

386.514

386.514

24.676

12.370

148

12.518

398.672

5.408

17.926

B0104

Grond- weg- en waterbouwk.werken

70.569

70.569

18.729

5.821

3.761

3.761

79.716

983

4.744

B0105

Vervoermiddelen

2.415

2.415

660

590

590

2.484

34

624

B0106

Machines/apparaten/installaties

21.873

21.873

14.801

2.633

2.633

34.041

304

2.937

B0107

Overige materiële vaste activa

5.414

5.414

3.096

405

405

8.105

74

479

Totaal

556.264

556.264

66.549

5.821

2.483

19.759

148

19.907

594.601

7.770

27.677

ga terug