Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

2.2.1 Inleiding

De gemeente Apeldoorn heeft een groot vermogen geïnvesteerd in kapitaalgoederen in de vorm van wegen, openbare verlichting, riolering, groen, water, sportvoorzieningen, gemeentegebouwen en onderwijsgebouwen. Het onderhoud van deze goederen is van groot belang voor het zo goed mogelijk functioneren van de gemeente op vele terreinen. Vanwege het belang hiervan is dit onderhoud grotendeels vastgelegd in allerlei meerjarenplannen, nota’s, visies en regelingen.In deze paragraaf wordt per onderwerp ingegaan op de notities en plannen waarin het beleidskader is aangegeven, de stand van zaken en de geleverde prestaties in het afgelopen jaar. Hiermee willen we inzicht geven op welke wijze het onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen wordt geborgd. We verbeteren de traditionele infrastructuur ook door middel van informatietechnologie, waarmee we invulling geven aan de doelstelling van Smart City.

Onderhoudsbudget in € gemeentelijke kapitaalgoederen exclusief interne uren (overhead)

Omschrijving

Beleidsnota

Vaststelling jaar

Budget

Realisatie

1. Integrale openbare ruimte

Groen: Kadernotitie beheer openbare ruimte (2009)  Wegen: Herstelplan wegen (2013)

2.a. Groen

Kadernotitie beheer openbare ruimte

2009

3.970.000

3.717.500

2.b. Wegen

Herstelplan wegen

2013

2.383.000

2.119.011

3. Openbare verlichting

Handboek openbare verlichting

637.000

576.900

4. Bruggen

Herstelplan Wegen/nota Bruggen

2010

105.000

73.500

5. Begraafplaatsen

Nota begraafplaatsen

2002

198.000

133.750

6. Water & riolering

Gemeentelijk rioleringsplan

2011

1.754.000

1.609.590

7. Verkeersapparatuur

Verkeersvisie 2010-2020

2009

356.000

351.000

8. Parkeren

Actualisatie parkeernota

2004

855.000

830.600

9. Gemeentelijk vastgoed (gebouwen en sportvelden)

Vastgoednota Apeldoorn (2010) en Uitvoeringskader Meerjaren Perspectief Vastgoed (2013 & 2017)

2017

5.518.733

5.175.209

ga terug