Paragrafen

Grondbeleid

2.5.1 Wat is het doel van deze paragraaf?

De paragraaf grondbeleid maakt onderdeel uit van de Jaarrekening 2019. Het grondbeleid vormt een vast onderdeel van de begroting en verantwoordingscyclus van de gemeente. De paragraaf grondbeleid is een vast onderdeel van de meerjarenprogrammabegroting (vooruitblik) en de jaarrekening (terugblik) op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Voor u ligt de paragraaf grondbeleid bij de jaarrekening 2019. Een terugblik dus op het afgelopen jaar waarbij deze paragraaf u informatie geeft over:

 1. uitvoering van het grondbeleid in relatie tot de doelstellingen van de programma’s die in de meerjarenbegroting staan;
 2. belangrijke wijzigingen in de wet- en regelgeving voor het grondbedrijf.

Naast deze beleidsmatige aspecten rapporteren wij ook over de financiële positie van het grondbedrijf. Dit betreft de volgende onderdelen:

 1. de resultaten die we met de grondexploitatie hebben gerealiseerd;
 2. het verloop van de verliesvoorzieningen en de Algemene Reserve Grondbedrijf (ARG).

Ad a
De gemeente heeft haar visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in de gemeentelijke meerjarenbegroting vastgelegd in de nota grondbeleid die op 13 juni 2013 door de raad is vastgesteld. In deze nota, die overigens geen wettelijke verplichting is, staat aangegeven welke vorm van grondbeleid de gemeente voorstaat en welke instrumenten het zal inzetten om het ruimtelijke beleid tot uitvoering te brengen:

 1. We kiezen voor een regierol op de grondmarkt en laten de productie van bouwrijpe grond over aan andere partijen. We leggen wel zelf de grote infrastructuur aan, zoals voorzieningen voor een hele wijk.
 2. We gaan minder bouwgrond produceren waaraan risico’s zijn verbonden. We gaan grond sneller verkopen. We verminderen onze voorraad aan ruwe grond op een manier die bedrijfseconomisch verstandig is.
 3. We handelen met een brede blik op de grondmarkt. We nodigen uit, denken mee, staan open en nemen zorg uit handen. We denken meer vanuit een langjarige businesscase met:
 • bijzondere vormen van beheer;
 • betrokkenheid van eigenaren en gebruikers;
 • meer aandacht voor ketens rond tijdelijk en definitief gebruik van grond;
 • meer ruimte voor natuurlijk en aan de omstandigheden aangepast ontwikkelen.

We kiezen ervoor om samen te werken met partners.

 1. Het grondbedrijf heeft dezelfde positie als een particulier die een ontwikkeling realiseert.
 2. Elke situatie kan anders zijn. We leggen de keuzen die we in bepaalde gevallen maken over regie en productie, vooraf duidelijker aan u voor. Daarbij geven wij u de argumenten waarom we voor een bepaald instrument kiezen, een stevige verkenning van de economische uitvoerbaarheid en een goede risicoanalyse.

Ad b
Belangrijke wetgeving betreft de Aanvullingswet grondeigendom behorende bij de Omgevingswet. Zie verder onder het kopje ‘Wettelijke kaders’.

Ad c en d
Hiervoor verwijzen wij u naar de ‘Vermogenspositie van het grondbedrijf’.

ga terug